NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE HİZMET TANIMLARI

A.YENİ DOĞAN ÇOCUĞUN NÜFUS KAYDI


1 – Yeni doğan çocuğun nüfus kaydını yaptırmak için, anne veya babanın evlenme cüzdanı, eşlerden birinin veya ikisinin de nüfus cüzdanı ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekir. 

Çocuk resmi nikahtan önce doğmuş ise anne ve babanın ikametgahlarının bulunduğu, evlendikleri veya nüfusa kayıtlı oldukları İlçe Nüfus Müdürlüklerine birlikte giderek doğumu bildirmeleri gerekir.

2 - Çocuk hastanede doğmuş ise hastane raporu, evde doğmuş ise anne-babanın beyanları yeterlidir.

3 - Doğum olayları çocuğun doğum tarihinden itibaren bir ay içerisinde Nüfus Müdürlüklerine bildirilmek zorundadır. Aksi taktirde 3669 sayılı Kanun gereği para cezası uygulanır.

4 - Çocuğa; milli kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun düşmeyen ve yasaya aykırı veya kamu oyunu inciten adlar konulamaz.

5 - Hastane doğum raporu olmayan ve 6 yaşından büyük olan çocukların nüfus kayıtları sırasında yaş tespiti yaptırılması gerekir. Bu durumda başvuruda bulunan çocukların nüfus kaydı sırasında hükümet tabipliğine gönderilmek üzere Nüfus Müdürlüğüne getirilmeleri gerekir.

6 - Evlilik dışı doğan çocuklar babaları tarafından tanınmış olsalar dahi annelerinin kızlık hanesine analarının kızlık soyadı ile tescili yapılır ve babası ile soy bağı kurulur.

B.ÖLÜM

Ölüm olaylarının ölümün meydana geldiği olay yerinde ölümün bildirmekle yükümlü olanlar tarafından ölüm tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Bildirilmemesi halinde 3669 sayılı Yasa gereğince para cezası uygulanır.

ÖLÜMÜ BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLANLAR                                       

Ölüm olayının meydana geldiği yerde ölüm tutanakları aşağıdaki görevliler tarafından tutulur.

1 - Köylerde köy muhtarları,

2 - Şehir, kasaba ve sağlık kuruluşu bulunan diğer yerlerde umumi hıfsı sıha kanununa göre defin işlemine izin verenler,

3 - Hastane gibi sağlık kurumlarında, ceza ve tutukevi, yatılı okul, fabrika, ve işyeri gibi resmi kuruluşlarda bu kurumun veya kuruluşun amiri,

4 - Vapur, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarında meydana gelen ölümlerde taşıtın sorumlusu,

5 - Barışta kıtalarında ölen subay, askeri memur, astsubay, erbaş ve erler için kıtası hekimleri veya bu görevi yapanlar,

6 - Savaş ayaklanma veya eşkıyalarla çarpışma sırasında ölen subay, askeri memur, erbaş ve erler için askeri mevzuat ve ordu için uygulanan usule göre görevlendirilmiş olanlar,

7 - Yersarsıntısı, sel baskını gibi olaylarda veya hava, deniz ve karayollarında meydana gelen kazalarda ve benzeri nedenlerle toplu ölüm olması halinde Valilik ve Kaymakamlıkların görevlendireceği memur,

8 - Ölüm olaylarının ölümün meydana geldiği, ölüm yeri bilinmezse cesedin bulunduğu, taşıt araçları içindeki ölümlerde ise ölünün taşıttan çıkarıldığı yer yada kişinin

ölüm tutanağını düzenleyerek Nüfus Müdürlüğüne bildirmesi zorunludur.

C.SAKLI NÜFUS

Herhangi bir nedenle 18 yaşını tamamlayıncaya kadar, çocuğun nüfusunu aile kütüklerine geçirerek bu işlemin çocuk tarafından öğrenilmesini engelleyen işleme saklı nüfus denir.

Saklı Nüfusu olanların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları saklı nüfus ilmuhaberi, dilekçe ve beyan formunun köy veya mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetinin tamamının imzasını taşıyan fotoğraf yapıştırılmış olarak ikametgahlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne müracaat edip, nüfusa tescil işlemlerine başlatmalıdırlar. Daha sonraki işlemler Nüfus Müdürlüğünce yürütülür.

D.EVLEME - BOŞANMA - NİKAH İŞLEMLERİ

1.EVLENME


4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 124' üncü maddesine göre; 16 yaşını doldurmamış kadın veya erkeğin evlenme akdi yapılmayacaktır.

16 yaşını doldurmuş 17 yaşından gün almamış erkek veya kadın, hakimin izni ile evlenebilir. 17 yaşını tamamlamış 18 yaşından gün almamış erkek ve kadın, yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilirler.

EVLİLİK İŞLEMLERİ

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER


1.Kadın ve erkeğin fotoğraflı nüfus cüzdanları
2.Kadın ve erkeğin kayıtlı oldukları Nüfus Müdürlüklerinden alacakları nüfus kayıt örneği
3.Kadın ve erkeğin 6’şar adet fotoğrafları
4.Kadın ve erkeğin sağlık raporları

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN MÜRACAAT YERLERİ

1.Köylerde köy muhtarlarına
2.Belediyenin bulunduğu yerlerde evlendirme memurluklarına yada
 Nüfus Müdürlüklerine

İŞ SÜRECİ
Evlenme İşlemlerinde evlendirme memurları akit tarihinden itibaren bir ay içinde evlenmeyi bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.Böylece çiftler nüfus cüzdanlarını evlilik akdine göre değiştirebilirler.
 

EVLENME CÜZDANI TALEBİ İÇİN

Evli olup, Evlenme Cüzdanını kaybeden, yenilemek isteyen yada hiç almamış vatandaşlarımız için ULUSLAR ARASI AİLE TALEP BELGESİ(Ek:1) düzenlenir. Bu belgeyi düzenlemek için erkeğin ve kadının kimlik bilgileri ve erkeğin kayıtlı olduğu nüfus aile kütüğü yazılır. Erkek ve kadının üç adet fotoğraf istenir fotoğrafların birer tanesi belgeye yapıştırılır, mühürlenir, tasdiki yapılır, diğer iki adet fotoğraf belgeye eklenir. Nüfus Cüzdanı talimatında belirtilen şekilde çekilmiş fotoğraf kabul edilir.

2.BOŞANMA

Mahkeme kararı ile evlilik birliğinin sona erdirilmesidir. Kadının soyadını kullanmasına izin varsa kadının döneceği hanedeki kaydına boşandığı eşinin soyadı işlenir.


E.NÜFUS CÜZDANI TALEBİ

Nüfus Cüzdanını kaybeden, yenilemek isteyen veya ahvali şahsiyesinde herhangi bir değişiklik yapan vatandaşlarımız ikamet ettikleri mahalle muhtarlıklarından alacakları nüfus cüzdanı talep belgesine göre nüfus cüzdanları düzenlenmesi işlemi için ikametlerinin bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüklerine müracaat etmeleri gereklidir.


NÜFUS CÜZDANI TALEP BELGESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR                 

1. Mahalle ve Köy muhtarlıklarınca, Muhtarlığa müracaat eden kişilerin kimliklerinin tereddütsüz tespit edilmesi, tereddüt edilen kişilere belge düzenlenmemesi gerekmektedir.

2. Mahalle Muhtarları tarafından Mahallede kaydı olup, mahalleden taşınanların talepleri halinde nakil belgesinin verilmesi gerekir.

-Nakil Belgesinde mutlaka Form – 5 (Ek:2) kayıt numaralarının yazılması ve bu belgeyi muhtarlıktan talep edenin kim olduğunun belirtilmesi ve parmak izi ve imzasının alınması gerekir.

3. Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi üzerine yapıştırılacak olan fotoğrafların fotokopi yada bilgisayar çıktısı olmaması gerekir.

4.Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi üzerine konan resimlerin;

a)Kuvvetli yapıştırıcı ile yapıştırılması ve resmin kişinin son halini gösterir olması,

b) 06.06.1982 tarih ve 6540904544 sayılı genelgeye göre devrim ilkelerine uygun sivil giysiler içinde çekilmiş olması,( kadınların alın ve yüzlerinin çenelerinin açık olmak kaydı ile baş örtülü resimleri kabul edilir.)

c) Fotoğrafların kişilerden iki adet istenmesi ve bu iki fotoğrafın aynı fotoğraflar olmasına dikkat edilmesi;
-Bir tanesinin belgeye yapıştırılması
-Diğer fotoğrafın iğne ile belgeye iliştirilmesi gerekir.

5. Belgeye yazıların dolma kalemle okunaklı bir şekilde yazılması, adreslerinin açık ve net olarak belirtilmesi gerekir.

6. Yeni evlenen kadınların belgelerine eşinin nüfus kaydının ve soyadının yazılmasına, boşanan kadına da boşanarak döneceği hanedeki bilgilerinin yazılmasına dikkat edilmesi mecburidir.

7. 15 yaşından büyük olanların Nüfus Cüzdanlarına fotoğraf yapıştırılması zorunludur ve Nüfus Cüzdanı yenilemesi işlemi görür.

NOT : Mahalle Muhtarları izinli veya raporlu olduğu zamanlarda yerlerine vekalet eden kişilerin onay ve imza sirkülerini ivedilikle İlçe Nüfus Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

Nüfus kayıt örneği kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkartılarak aslına uygunluğu onaylanmış resmi bir belgedir. Düzenleme tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir. Bu belge üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz, mühürlü ve imzalı olması gereklidir.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ İSTEYEBİLECEK MAKAM ve KİŞİLER         

Nüfus Kayıt Örneği, kişinin çeşitli devlet dairelerinde veya özel kurumlarda işleri ile ilgili işlemler için kişiden istenebilir.
Mülki idare amirleri,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları,
Türkiye Dış Temsilcilikleri,
Adli Makamlar,
Askerlik Şubesi Başkanlıkları,
Adli İşlem nedeniyle güvenlik kuruluşları,
Evlendirme işlemleri için evlendirme memurlukları,
Bunlardan bazılarıdır.

Kayıt sahipleri veya kayıt sahiplerinin eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları veya resmi vekilleri Nüfus Kayıt Örneğini nüfus müdürlüklerinden isteme ve almaya yetkilidirler. 

Yazılı bir isteğe dayanmaksızın kayıt örneği çıkartılıp verilemez. Kişilerre posta ile nüfus kayıt örneği verilemez.

Nüfus Kayıt örneği için vatandaşlarımızın yazılı bir istekte (dilekçe) bulunmaları gerekir. Dilekçelerinde kimlik bilgilerinin doğru olarak yazmalarını ve vereceği makamı mutlaka belirtmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kendilerine nüfus kayıt örnekleri verilmez.

Mahkemeler için alınacak Nüfus Kayıt Örneklerinde muhakkak mahkemeden yazılı talebi (müzekkere) almaları gerekmektedir.

Nüfus kayıtları denetim yetkisi olan kişiler dışında hiç bir kimse tarafından görülüp incelenemez.

F.EVRAK KAYIT BÖLÜMÜ                                                                               

1 – Gelen ve Giden evrak kayıt defterinin tutulmasını sağlar.
2 – Nüfus Müdürlüğüne gelen ve Nüfus Müdürlüğünden giden her çeşit yazı, belge, doküman, basılı eser ile bunların ek ve benzerlerinin ne şekilde kayıt edilmesini sağlar.
3 – Kayıt edilen tüm evrakların ilgili servislere zamanında verilmesine dikkat eder.
4 – Çarşamba ve Cuma günü olmak üzere haftada iki kez posta yapılacaktır. Günlü ve acele evraklar hiç bekletilmeden hemen postaya verilmesini sağlar.
5 – Zimmetli evraklar mutlaka dahili zimmete kayıt edilip ilgili makamlara süresinde gönderilmesini sağlayacaktır.

G.DİĞER OLAYLAR

Vatandaşlığa alınma, çifte vatandaşlık, idarece kayıt düzeltme, mükerrer kaydın silinmesi, maddi hataların düzeltilmesi, evliliğin iptali, evlat edinme ve tanıma işlemlerini yapar.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA SAATLERİ

Nüfus Müdürlükleri On-Line Sistemi ile çalışmaya başladığından tüm Türkiye genelinde mutabakat sağlamak amacıyla ve nüfus kütüklerinde oluşan bilgilerin merkeze aktarılması nedeni ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 27/11/2002 gün ve 8291 sayılı emirleri gereğince Vatandaşlara Kış Mesai uygulamasında sabah saat 9:00, akşam saat 16:00 ya kadar, Yaz saati uygulamasında sabah saat 9:00 akşam saat 16:00 arasında hizmet verilmektedir.
 

T.C. Kimlik No Sorgulama 
T.C. Kimlik No Doğrulama 
T.C. Vatandaşlık Durumum Hangi Aşamada? 
T.C. Vatandaşlık Başvuru Dosya Numarası Sorgulama 
 
Lütfen Dikkat: Yaptığınız sorgulama işleminizin sonuçsuz olması durumunda, ayrıntılı bilgi almak için, Yayın ve Halkla  İlişkiler Şube Müdürlüğünün,  0 312 591 21 22, 0 312 591 21 23, 0 312 591 22 95, 0 312 591 22 97, 0 312 397 33 85, 0 312 397 01 84 numaralı telefonlarını arayabilirsiniz.